Vedtekter Oslo-områdets elghundklubb

VEDTEKTER  

  

LOVNORMAL for OMRÅDEKLUBBER  

tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)   

Vedtatt av Representantskapet  05.04.1997   

med  endringer  vedtatt  av  Representantskapet  05.04.2003   

  

KAPITTEL 1  ‐ NAVN, DEFINISJON, FORMÅL   

§  1  Navn  og  definisjon   

Oslo‐områdets  Elghundklubb er  medlem  av  NEKF  og  gjennom  dette  samarbeidende  med  Norsk  Kennel  Klubb  (NKK)  og  derigjennom  med  anerkjente  hundeorganisasjoner  i  inn‐ og  utland.   

Medlemmer  i  Klubben  er  gjennom  klubbens  medlemskap  i  NEKF  tilsluttet  Norske  Elghundklubbers  Forbund  og  underlagt  NEKFs  lover  og vedtak.   

  

§  2  Formål   

Klubbens  formål  er  innen  sitt  område:   

•  å  arbeide  for  ansvarlig  hundhold   

•  å  arbeide  utvikling  og  forbedring  av  elghundrasene,  særlig  de  norske   

•  å  fremme  interessen  for  elghundrasene  og  riktig  bruk  av  disse.   

•  Formålet  søkes  fremmet  ved:   

•  å  utbre  kjennskap  til  elghundrasene,  deres  egenskaper  og  bruk   

•  å  avholde  jaktprøver   

•  å  avholde  prøver  for  godkjent  sporprøvebevis  for  bedre  ettersøk  av  skadet  vilt   

•  å  avholde  utstillinger  og  unghundfremvisninger   

•  å  veilede  i  avl  og  oppdrett  av  elghunder  og  på  bakgrunn  av  NEKF’s  avlsutvalg  formidler  klubbens  avlskontakt  opplysninger  til  opdrettere  og  valpekjøpere.   

•  å  utdanne  og  etterutdanne  eksteriør‐ og  jaktprøvedommere   

•  å  samarbeide  med  NEKF  og  med  andre  elghundklubber  i  saker  av  felles  interesse   

•  å  bistå  klubber  og  interessegrupper  i  organisasjonsspørsmål  med  sikte  på  å  oppnå  optimalt  samarbeide   

•  å  opprette  samarbeid  med  grunneiere,  organisasjoner  og  offentlige  organ  i  saker  av  felles  interesse.   

  

Formålet  søkes  oppnådd  ved  at  Klubben  setter  i  verk  tiltak  som  antas  å  gagne  formålet  best  mulig.   

  

 

KAPITTEL  2  ‐ MEDLEMSKAP   

§  3  Typer  medlemskap   

Medlemskap  i  klubben  omfatter:   

årlig  betalende  medlemmer   

æresmedlemmer   

  

§  4  Opprettelse  av  medlemskap   

Som  medlem  kan  opptas  enhver  interessert  person.   

Innmelding  skjer  til  klubbens  kasserer/sekretær.   

Styret  kan  nekte  å  oppta  person  som  antas  å  kunne  skade  klubben,  eller  som  er  dømt  for  dyremishandling  etter  «Lov  om  dyrevern».  Person  som  blir  nektet  opptak  kan  anke  avgjørelsen  inn  for  klubbens  årsmøte.  Anken  må  sendes  senest  14  dager  etter  at  avslag  om  opptak  er  mottatt.  Klubben  skal  i  avslaget  gjøre  oppmerksom  på  ankemulighet  og  ankefrist.   

Person  som  er  ekskludert  av  NKK  eller  samarbeidende  klubb  kan  ikke  opptas  som  medlem.   

  

§  5  Medlemskontingent   

Klubbens  andel  av  medlemskontingenten  fastsettes  av  årsmøtet  og  betales  forskuddsvis.  Medlemmer  som  ikke  har  betalt  kontingent  ved  årets  utgang  blir  strøket  og  mister  sine  rettigheter.  

 

  

KAPITTEL  3  ‐ ORGANISASJONEN   

§  6  Områdeklubbens  organisasjon   

Områdeklubbene  (KL)  består  av  følgende  organer:   

Årsmøte  (Ordinært/Ekstraordinært)   

Styre   

Valgkomité   

andre  Utvalg   

Revisorer   

Årsmøtet  velger  representanter  for  klubben  til  NEKFs  Representantskap.

 

 

KAPITTEL  4  ‐ ÅRSMØTET

§  7  Årsmøte   

Årsmøtet  er  klubbens  høyeste  myndighet  og  det  ordinære  årsmøtet  holdes  hvert  år  innen  20.  februar.  Møtet  innkalles  med  minst  14  dagers  varsel.  Innkallingen  skal  inneholde  dagsorden  for  årsmøtet  og  videre  skal  oppgis  de  saker  som  skal  behandles  på  årsmøtet  samt  styrets  nnstilling  til  vedtak  i  saker  som  trenger  års‐møtets  godkjenning.  Saker  og  forslag  som  ønskes  behandlet  på  årsmøtet  ‐ herunder  forslag  til  valg  ‐ må  være  h.h.v.  styret/valgkomiteens  formann  i  hende  senest  10.  januar.   

Klubbens  leder  eller  nestleder  åpner  årsmøtet  samt  leder:   

  

•  godkjennelse  av  innkalling   

•  godkjennelse  av  saksliste   

•  valg  av  tellekorps   

•  valg  av  2  personer  til  å  undertegne  protokollen  fra  møtet   

•  valg  av  protokollfører   

•  valg  av  årsmøtedirigent  evt  visedirigent   

•  Årsmøtet  skal  videre  behandle:   

•  Styrets  årsberetning   

•  Styrets  årsregnskap  og  revisorenes  rapport   

•  saker  på  sakslisten  ‐ herunder  saker  til  sakslisten  for  kommende  RS‐møte   

•  tildeling  av  hedersbevisninger   

•  innstilling  fra  valgkomiteen  hvoretter  årsmøtet  velger:   

•  Klubbens  leder  for  1  år   

•  Klubbens  nestleder  for  2  år   

•  3  styremedlemmer  for  2  år.  Det  ene  styremedlem  som  skal  tre  ut  etter  1  år  avgjøres  ved  loddtrekning  på  årsmøtet   

•  2  varamedlemmer  til  styret  for  1  år   

•  2  revisorer  for  1  år   

•  Valgkomité  på  3  medlemmer  samt  dets  leder.  Hvert  år  er  1  av  komitémedlemmene  på  valg   

•  valg  av  representanter  til  NEKFs  RS‐møte   

  

Til  alle  verv  kan  det  gjenvelges  et  ubegrenset  antall  ganger.   

Alle  avstemminger  er  åpne,  også  valg,  dersom  skriftlig  avstemming  ikke  kreves.  Årsmøtedirigenten  har  stemmerett,  men  ved  stemmelikhet  har  dirigent  eller  evt  visedirigent  dobbel  stemme.   

Alle  saker,  bortsett  fra  lovendringer,  avgjøres  med  alminnelig  flertall.  Om  lovendring  kfr.  §  9.   

For  å  være  valgbar  eller  ha  stemmerett  på  årsmøtet,  må  det  være  betalt  medlemskontingent  for  det  foregående  år,  og  stemmerett  skjer  kun  ved  personlig  frammøte.   

Årsmøtet  kan  behandle,  men  ikke  fatte  vedtak  i  saker  som  ikke  står  på  sakslisten.   

  

§  8  Ekstraordinært  årsmøte   

Ekstraordinært  årsmøte  holdes  hvis  styret  eller  minst  1/4  av  medlemmene  krever  det.  Møtet  avholdes  innen  8  uker  og  innkallingen  skal  skje  på  samme  måte  og  med  samme  frister  som  for  ordinært  årsmøte.  Bare  saker  som  er  oppgitt  i  innkallingen  kan  behandles.   

  

§  9  Lovendringer   

Lovendringer  kan  bare  vedtas  av  årsmøtet  ‐ ordinært  eller  ekstraordinært  ‐ med  2/3  flertall  av  de  avgitte  stemmer.   

Lovendringer  må  for  å  kunne  settes  i  verk  være  godkjent  av  NEKFs  styre.  Lovendringer  som  ikke  godkjennes  kan  ankes  til  NEKFs  RS‐møte.  Anken  behandles  som  vanlig  sak.   

  

 

KAPITTEL  5  ‐ KLUBBSTYRET   

§  10  Styret  i  Områdeklubben  (KL‐styret)‐ kompetanse  og  sammensetning   

KL‐styrets  oppgaver  er  å:   

ivareta  NEKFs  formål   

lede  KLs  virksomhet  mellom  årsmøtene  i  overensstemmelse  med  NEKFs  lover  og  regler   

formidle  medlemmenes  kontakt  med  NEKFs  styre  og  andre  organer   

oppnevne  nødvendige  utvalg  og  arbeidsgrupper   

Styret  kan  advare  eller  be  om  å  uttre  av  klubben,  utelukke  for  et  bestemt  tidsrom  eller  ekskludere  medlemmer  som  handler  i  strid  med  gjeldende  lover  og  regler  eller  oppfører  se  på  en  for  klubben  eller  dens  medlemmer  uverdig/skadelig  måte,  eller  for  manglende  oppfyllelse  av  medlemsplikter.   

Medlemmer  som  utelukkes  for  et  bestemt  tidsrom  eller  ekskluderes  på  bakgrunn  av  forannevnte  bestemmelser,  kan  innen  14  dager  fra  mottatt  skriftlig  meddelelse  anke  saken  inn  for  klubbens  årsmøte.  Vedkommende  skal  i  meddelelsen  gjøres  oppmerksom  på  ankemulighet  og  ankefrist.  Årsmøtet  kan  bestemme  om  anken  skal  videresendes  til  Lov‐ og  kontrollkomiteen  i  NEKF.  Avslår  årsmøtet  å  videresende  anken,  kan  medlemmet  selv  bringe  saken  inn  for  Lov‐ og  kontrollkomiteen  i  NEKF,  som  lager  innstilling  og  oversender  saken  til  RS.  Anken  stiles  til  LKK  og  sendes  NEKFs  styre  v/sekretariatet.   

KL‐styret  består  av  leder,  nestleder  og  øvrige  3  styremedlemmer.   

Styret  er  beslutningsdyktig  når  minst  3  medlemmer  inklusive  lederen  er  til  stede.  Ved  stemmelikhet  har  fungerende  leder  dobbeltstemme.   

  

 

KAPITTEL  6  –  DIVERSE  BESTEMMELSER   

§  11  Oppløsning. Oppløsning  av  klubben  kan  bare  vedtas  på  ordinært  årsmøte  og  med  minimum  2/3  flertall  av  de  avgitte  stemmer.  Ved  eventuell  oppløsning  fatter  årsmøtet  vedtak. 


 

Grasrotandelen

 

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt